13 checklist kiểm tra chất lượng bài viết từ Content Leader

13 Checklist kiểm tra chất lượng bài viết từ Content Leader

1. Outline có logic không

2. Cấu trúc có đúng với kênh đăng tải

3. Voice/Tone/Mood

4. Thông tin thương hiệu

5. Tiêu đề thu hút không

6. Call to action đủ mạnh chưa

7. Lỗi chính tả, lỗi đánh máy

8. Lỗi ngữ pháp, lỗi dùng từ

9. Cách trình bày (formatting)

10. Ngữ điệu

11. Sự thuyết phục (số liệu, bằng chứng, tài liệu nguồn)

12. Visual content

13. Tính sáng tạo

— Lem Chấp Bút —

Hướng dẫn học content cho người mới

Share your love
Facebook
Email

Newsletter